اصطلاحات فنی

مفهوم ضریب مقاومت جریان و افت فشار شیر چیست؟

/pressure-drop

ضریب جریان عبارت است از ظرفیت عبور جریان از یک شیر که این ظرفیت به میزان  باز بودن مجرای شیر بستگی دارد. برای محاسبه افت فشار لازم است فشار ورودی  و فشار خروجی شیر را برحسب ضریب جریان اندازه گیری کرد.