شیر توپی

شیر توپی را بهتر بشناسید!

/ball-valve-applications

شیر توپی (Ball Valve) یا شیر گازی شیرهایی با حرکت چرخشی می باشند که در آنها از مجرابندهایی به شکل کروی استفاده می شود.


شیر توپی، شیر گازی یا بال ولو؟ بالاخره کدام؟

/ball-valves

شیر توپی نوعی از شیرهای ربع گرد است که از یک توپ توخالی (Hollow) که  سوراخی در میان تعبیه شده است، بدنه و یک محور تشکیل شده است که با چرخش 90  درجه توپی، مسیر جریان باز یا بسته می شود. زمانی که حفره تعبیه شده بر  روی توپی در راستای درچه ورودی شیر قرار می گیرد، مسیر جریان سیال باز شده و  سیال از درون شیر منتقل می شود.