شیر صافی

از شیر صافی استفاده نکنید !!!

/strainers

شیر صافی نوعی شیر است که با استفاده از یک قطعه توری مانند، باعث جلوگیری از عبور ضایعات و اضافات شناور در سیال در مسیر لوله می شود. شیر صافی ممکن است در بالای پمپ ها قرار بگیرند تا آنها را در برابر ضایعات ساختمانی که ممکن  است در لوله باقی مانده باشد محافظت کند. وجود اضافات در سیال باعث افت  فشار می گردد که این امر اتلاف انرژی و خرابی دستگاه را در پی دارد.