شیر فلکه کشویی

شیر فلکه کشویی محور صعودی چیست؟

/outside-screw-and-yoke-rising-stem

شیر فلکه کشویی از نظر نوع عملگر دستی یا همان هندویل به نوع Non- rising Stem و Rising Stem و OS&Y تقسیم بندی می شود که بر اساس فضایی که شیر در آن به کار می رود از یکی از این انواع استفاده می شود.