اتصالات چدنی

از اتصال قابل پیاده کردن چه استفاده ای می کنیم؟

/dismanting-joint

اتصال قابل پیاده کردن یا Dimanting Joint نقش تعیین کننده ای در طراحی و  چیدمان خطوط لوله و شیرآلات دارند و به عنوان یک ابزار کمکی مهم و ضروری در  هنگام نصب و جداسازی لوله ها و شیرها از آن ها استفاده می شود.