لیست قیمت انواع لرزه گیرهای لاستیکی ارتعاشات صنعتی را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. برای اطلاع از تخفیفات و شرایط خرید انواع لرزه گیر ارتعاشات صنعتی با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

09120048074


لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - 16 بار

آذرماه 1400

شرح
سایز
نوع اتصال
قیمت (ریال)
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"1/4 1
فلنج 16 بار
10/120/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی- up to 60C
"1/2 1
فلنج 16 بار
10/880/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی- up to 60C
"2
فلنج 16 بار
12/680/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"1/2 2
فلنج 16 بار
13/850/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"3
فلنج 16 بار
15/100/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"4
فلنج 16 بار
17/320/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"5
فلنج 16 بار
21/820/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"6
فلنج 16 بار
25/810/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"8
فلنج 16 بار
30/680/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"10
فلنج 16 بار
43/320/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"12
فلنج 16 بار
60/140/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"1/4 1
کلاس 150
11/650/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"1/2 1
کلاس 150
12/460/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"2
کلاس 150
14/590/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"1/2 2
کلاس 150
15/830/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"3
کلاس 150
17/400/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"4
کلاس 150
19/640/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"5
کلاس 150
24/990/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"6
کلاس 150
29/680/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"8
کلاس 150
35/390/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"10
کلاس 150
49/810/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی - up to 60C
"12
کلاس 150
69/060/000