لیست قیمت انواع لرزه گیرهای لاستیکی ارتعاشات صنعتی را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. برای اطلاع از تخفیفات و شرایط خرید انواع لرزه گیر ارتعاشات صنعتی با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

09122178134


لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- 10 بار

آذرماه 1400

شرح
سایز
نوع اتصال
قیمت (ریال)
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"1/4 1
فلنج 10 بار
11/840/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"1/2 1
فلنج 10 بار
12/250/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"2
فلنج 10 بار
14/480/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"1/2 2
فلنج 10 بار
15/070/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"3
فلنج 10 بار
17/070/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"4
فلنج 10 بار
19/810/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"5
فلنج 10 بار
24/500/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"6
فلنج 10 بار
27/820/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"8
فلنج 10 بار
33/510/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"10
فلنج 10 بار
48/500/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"12
فلنج 10 بار
64/380/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"1/4 1
کلاس 150
12/670/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"1/2 1
کلاس 150
13/890/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"2
کلاس 150
16/100/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"1/2 2
کلاس 150
16/620/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"3
کلاس 150
19/110/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"4
کلاس 150
21/840/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"5
کلاس 150
26/850/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"6
کلاس 150
30/610/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"8
کلاس 150
36/810/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"10
کلاس 150
53/430/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک قرمز- up to 90C
"12
کلاس 150
70/820/000