لیست قیمت انواع لرزه گیرهای لاستیکی ارتعاشات صنعتی را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. برای اطلاع از تخفیفات و شرایط خرید انواع لرزه گیر ارتعاشات صنعتی با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

09122178134


لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - 10 بار

آذرماه 1400

شرح
سایز
نوع اتصال
قیمت (ریال)
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/4 1
فلنج 10 بار
9/870/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/2 1
فلنج 10 بار
10/300/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"2
فلنج 10 بار
10/630/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/2 2
فلنج 10 بار
10/920/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"3
فلنج 10 بار
12/920/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"4
فلنج 10 بار
13/750/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"5
فلنج 10 بار
15/440/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"6
فلنج 10 بار
18/210/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"8
فلنج 10 بار
23/470/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"10
فلنج 10 بار
35/290/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"12
فلنج 10 بار
42/750/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/4 1
کلاس 150
11/190/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/2 1
کلاس 150
11/640/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"2
کلاس 150
11/940/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/2 2
کلاس 150
12/630/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"3
کلاس 150
14/260/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"4
کلاس 150
15/940/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"5
کلاس 150
17/210/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"6
کلاس 150
20/070/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"8
کلاس 150
25/630/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"10
کلاس 150
38/820/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"12
کلاس 150
46/900/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/4 1
فلنج 16 بار
9/870/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/2 1
فلنج 16 بار
10/300/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"2
فلنج 16 بار
10/630/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"1/2 2
فلنج 16 بار
10/920/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"3
فلنج 16 بار
12/920/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"4
فلنج 16 بار
13/750/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"5
فلنج 16 بار
15/440/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"6
فلنج 16 بار
18/210/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"8
فلنج 16 بار
25/050/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"10
فلنج 16 بار
37/780/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک زرد - up to 60C
"12
فلنج 16 بار
45/7400/000