لیست قیمت انواع لرزه گیرهای لاستیکی ارتعاشات صنعتی را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. برای اطلاع از تخفیفات و شرایط خرید انواع لرزه گیر ارتعاشات صنعتی با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

09120048074


لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی مارک آبی قرمز - 16 بار

آذرماه 1400

شرح
سایز
نوع اتصال
قیمت (ریال)
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"1/4 1
فلنج 16 بار
13/080/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"1/2 1
فلنج 16 بار
14/300/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"2
فلنج 16 بار
16/910/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"1/2 2
فلنج 16 بار
17/430/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"3
فلنج 16 بار
19/900/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"4
فلنج 16 بار
22/630/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"5
فلنج 16 بار
28/200/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"6
فلنج 16 بار
32/120/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"8
فلنج 16 بار
38/490/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"10
فلنج 16 بار
55/910/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"12
فلنج 16 بار
74/010/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"1/4 1
کلاس 150
15/120/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی  قرمز- up to 90C
"1/2 1
کلاس 150
16/320/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"2
کلاس 150
19/310/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"1/2 2
کلاس 150
20/180/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"3
کلاس 150
22/740/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"4
کلاس 150
26/240/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"5
کلاس 150
32/280/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"6
کلاس 150
36/940/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"8
کلاس 150
44/360/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"10
کلاس 150
64/240/000
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز- up to 90C
"12
کلاس 150
85/180/000